© 2019 by W. J. Kosior. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black

Autorzy

Zasady Publikacji w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza

 1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism.

 2. Materiały winny być sporządzone w wersji drukowanej wraz z zapisem elektronicznym w formacie edytora Microsoft Word. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.

 3. Do artykułu należy dołączyć streszczenie nie dłuższe niż 1/3 strony (do 1000 znaków) w języku polskim i angielskim wraz z tytułem w języku angielskim oraz słowa kluczowe po polsku i angielsku oraz bibliografię.

 4. Autor podaje swoje imię, nazwisko oraz afiliację, zawierającą krótką notę biograficzną z tytułem lub stopniem naukowym oraz przynależność do ośrodka naukowego i specjalność, którą się zajmuje, a także unikalny identyfikator naukowców (ORCID - Open Researcher and Contributor ID).

 5. Autor przesyłając materiał do publikacji proszony jest o podanie swojego adresu do korespondencji, kontaktu telefonicznego oraz adresu e -mailowego.

 6. Autor otrzymuje w wersji papierowej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.

 7. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały; przesyła jedynie egzemplarz zeszytu.

Zasady sporządzania przypisów w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza

 1. Numeracja przypisów jest ciągła.

 2. Przypis jest traktowany jak zdanie, dlatego powinien zaczynać się dużą literą, zaś kończyć kropką.

 3. W tekście numer przypisu umieszcza się bez spacji po wyrazie, przed przecinkiem lub kropką kończącą zdanie.

 4. Dzieło autora, które jest powoływane po raz pierwszy należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, po przecinku tytuł dzieła kursywą, miejsce i rok wydania, strony, np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk,Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 42.

 5. Artykuł z czasopisma naukowego należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma (w cudzysłowie „….”), cyframi arabskimi tom, po przecinku numer zeszytu, następnie, rok wydania, cytowane strony, np. S. Grobel, Niektóre aspekty winy w prawie cywilnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza”, Prawo 10, 2011, s. 62.

 6. Artykuł z publikacji zbiorowej należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia autora z kropką, nazwisko, tytuł artykułu w kursywie, przecinek, a następnie [w:], tytuł publikacji zbiorowej w kursywie, redaktora (redaktorów), miejsce wydania i strony, np. A. Dębiński, Prawo rzymskie a systematyka prawa kanonicznego, [w:] ‘Leges sapere’.Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kraków 2008, s. 135 i n.

 7. Cytowanie po raz kolejny dzieło tego samego autora należy cytować w następujący sposób: inicjał imienia z kropką, nazwisko, po przecinku skrót op. cit. w kursywie i numer strony lub pierwsze słowa tytułu w kursywie z trzema kropkami i numerem strony, np.  S. Grobel, op. cit., s. 64 lub S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64.

 8.  Jeśli w tekście artykułu znajdą się obok siebie w kolejnych przypisach dwa odniesienia do jednej pozycji tego samego autora, należy stosować skrót Tamże, pisany kursywą, np. przypis 1 – S. Grobel, Niektóre aspekty…, s. 64; przypis 2 – Tamże, s. 66.

 9. Jeśli w jednym artykule jest cytowanych kilka tekstów tego samego autora, należy w przypisach (dalszych, nie dotyczy to pierwszego przypisu z danej pozycji) wprowadzić jednoznaczny skrót tytułu, który zróżnicuje te pozycje, po nim …, bez kursywy, np. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 121 i n.; E. Ura, Obowiązki pracowników administracji publicznej a odpowiedzialność za ich wykonanie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza”, Prawo 1, 2003, s. 401 – w przypisach dalszych należy cytować: (jeśli znajdą się w jednym przypisie) E. Ura, Prawo … s. 121 i n.;Tenże, Obowiązki pracowników …, s. 405; (jeśli w różnych przypisach) E. Ura, Prawo … s. 121 i n.; oraz E. Ura, Obowiązki pracowników …, s. 405

Zapora ghostwriting

1. Redakcja Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza wymaga od autorów przestrzegania zasad rzetelności naukowej.

2. Przesłanie artykułu do Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza jest jednoznaczne z przyjęciem, że artykuł jest wskazanego autorstwa. Odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych danych ponosi autor. Współautorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich współpracy oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.,). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym materiał do publikacji.

2. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa lub współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora lub współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).

3. Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, w tym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów.

Zasady recenzowania artykułów przysłanych do w Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza

1. Teksty nadsyłane do redakcji będą podlegały wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych.

2. Przy recenzowaniu stosowana będzie zasada double blind review, według której recenzent i autor tekstu nie znają swojej tożsamości.

3. Do oceny każdego artykułu powołuje sie dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki (w przypadku tekstów w języku angielskim co najmniej jeden z nich pochodzić będzie z instytucji zagranicznej).

4. Recenzenci zewnętrzni:

a)  nie są członkami Redakcji,

b) są pracownikami kompetentnymi w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,

c) cieszą sie dobrą opinią,

d) nie są zatrudnieni w tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać oświadczenie o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Redakcja przekazuje recenzentowi tekst publikacji, streszczenie artykułu, i prosi o podjecie, w określonym terminie, decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji. Recenzenci zaś zobowiązują się w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.

6. Redakcja Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza przekazuje recenzentowi formularz recenzji. Recenzja musi kończyć sie jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzje w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem.

8. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst lub gdy autor tekstu nie zgadza sie z wnioskami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej.

9. Wykaz recenzentów jest zamieszczony na stronie internetowej czasopisma raz w roku.

 

Zasady etyki publikacyjnej

Redakcja Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza, Prawo przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics). Redakcja korzysta ze standardów i wytycznych COPE, a także kodeksów postępowania i opisów studiów przypadków oraz diagramów stworzonych przez Committee on Publication Ethics, które ta organizacja udostępniła w formie elektronicznej na stronie http://publicationethics.org/resources wraz z prawem do dalszego wykorzystania. Plik z polskim tłumaczeniem diagramów znajduje się poniżej wśród plików do pobrania (Etyka publikacji). Autorami polskiego tłumaczenia diagramów COPE są Ewa Rozkosz i Sylwia Ufnalska. Tłumaczenie za: 

ekulczycki.pl (https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf).

Pliki do pobrania
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now